Utlånsreglement

Alle elevar i vidaregåande skule får tilbod om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven.

Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune gjeld for alle offentlege vidaregåande skular i Rogaland.

Reglementet gjelder det skulen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte faget. For skulebiblioteket sine øvrige utlån av bøker og anna materiell, gjeld skulen sitt eige reglement.

Eleven er ansvarleg for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller eleven sine føresette må erstatte bøker som blir skada eller blir borte i utlånsperioden, eller som ikkje blir levert tilbake innan innleveringsfristen. Det blir ikkje krevd erstatning for normal slitasje.

Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune


Gjelder fra 1. august 2018.

1. Generelt/virkeområde

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven. Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i Rogaland.

Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement.

2. Utlånsordning

Ved skolestart vil elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven bør skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Strekkoden må være intakt.

Eleven anbefales å sette bokbind på bøkene. Alle bøkene skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret i henhold til den enkelte skoles oppsatte plan. Bøkene må leveres personlig, slik at skolen får gitt eleven beskjed om eventuelt manglende bøker før siste frist.

Siste frist for å levere tilbake utlånsbøkene er skolens siste offisielle skoledag.

3. Erstatning ved tap/skade

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte må erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Skolen vil kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler jf. kapittel 1 i skadeerstatningsloven. Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede.

Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav, er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler. Dersom en bok blir tapt i løpet av skoleåret, kan eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Skulle boken ikke bli levert inn innen siste innleveringsfrist, vil det bli sendt erstatningskrav til elev eller foresatte med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso.

Skolene tar ikke imot bøker etter skolens siste offisielle dag. Dette fordi skolene umiddelbart må bestille nye bøker. Erstatningskravet må betales, og eleven kan ikke regne med å få ettergitt beløpet dersom boken senere skulle komme til rette.

4. Underskrift av avtale

Lånereglene for utlån av lærebøker aksepteres når eleven/foresette takker ja til skoleplass i Rogaland fylkeskommune»
Når lånereglene er akseptert, gjelder den også ved skolebytte innen fylket.