Ledige stillingar

Ølen vidaregåande skule er ein kombinert skule som pr. i dag har 300 elevar og om lag 70 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialisering, påbygg, idrettsfag, elektro og datateknologi, teknologi og industrifag, bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag. I tillegg har me spesialundervisning i lita gruppe. Skulen er ein av fire i Rogaland som driv fengselsundervisning.

Ølen vgs er MOT-skule, og er kjenneteikna av godt læringsmiljø, gode faglege resultat og høg trivsel.

  • Me ynskjer oss medarbeidarar som er positive, engasjerte, fleksible, involverande og tydelege. I tillegg er samarbeidsevne og -vilje nødvendig. 
  • Generelt ynskjer me medarbeidarar med undervisningskompetanse i  fleire fag.
  • Til undervisningsstillingar er det krav om relevant kompetanse i dei aktuelle faga samt godkjend pedagogisk utdanning. Om det ikkje melder seg søkjarar med relevant undervisningskompetanse og pedagogisk utdanning vil andre søkjarar kunne bli vurdert. 
  • Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetjing. 

Frå 1. august 2021 er det ledig opp til 150% vikariat i realfag for skuleåret 2021-2022. Dei som vert tilsette må til saman dekke faga kjemi, fysikk, teknologi og forskingslære, naturfag og matematikk. Undervisninga vil vere fordelt både på yrkesfag og på studieførebuande utdanningsprogram.

Frå 1. august 2021 er det ledig opp til 150% vikariat i engelsk/samfunnskunnskap/ norsk for skuleåret 2021-2022.
Undervisninga vil primært vere på yrkesfaglege utdanningsprogram.

 

Skuleåret 2021-2022 er det ledig opp til 100% vikariat i fellesfag, der heile stillinga er knytt til opplæring i Sandeid fengsel.

Søknadsfrist: 07.03.2021

Det må sendast elektronisk søknad. Meir om elektronisk søknad

Til toppen