Skulestart VG1

Velkommen som ny VG1 elev på Ølen vidaregåande skule

 

   

For å få best mogleg start på skuleåret ynskjer me å starte med samtale mellom elev, føresette og kontaktlærar før skulestart.

Skulen treng nokre opplysningar og samtykkeerklæringear og derfor er det særs viktig at elev og føresette saman fyller ut eit elektronisk skjema FØR de kjem til oppstartsamtalen. ( Me anbefaler å bruke pc)

Lenken til skjema:

REGISTRERING AV KONTAKTINFORMASJON OG SAMTYKKEERKLÆRING
 

I tillegg ber me om at de skriv ut (-dersom de har høve til det) og fyller ut eit skjema til samtalen med kontaktlærar.

VG1 Oppstartsamtale m. føresette (PDF, 26 kB)

 

Personvernregelverket (GDPR) krev at personopplysningar som skulen behandlar skal vere kjent og gitt samtykke til.
For å kunne følgje opp eleven på ein god måte, fagleg og sosialt, treng me å innhente oplysningar både frå elev og føresette. Berre personale som er involvert i eleven, har tilgang på dei lagra opplysningane.

Me ber om at elev og føresette saman fyller ut i det elektroniske skjemaet. Nokre av spørsmålane krev samtykke frå enten elev eller føresette, nokre spørsmål må begge partane samtykke til.  Skjemaet blir skrive ut av skulen for signering i samband med oppstartsamtale.

Eit kvart samtykke som vert gitt kan trekkast tilbake når som helst utan negative konsekvensar. Skulen må kunne dokumentere at samtykke er gitt.

Skulestart

Skulen tek til onsdag 16. august , frammøte i klasserommet der de (dei fleste) hadde startsamtalen kl. 8.00.

Første skuledag varer til kl. 14.00. Ta med skrivesaker.

Nyttig informasjon

På nettsida finn du informasjon om skulen, ordensreglement, m.m.

Skulebrosjyre

  • Meir informasjon om timeplan m.m. får du når du møter på skulen.
  • VG1 Studiespesialiserande kan i tillegg til obligatoriske fag velje faget Teknologi og Forskingslære (TOF). VG1-yrkesfag kan velje faget breiddeidrett – meir info ved skulestart.
  • Me gjennomfører bli-kjent turar med ei overnatting for Vg1-klassane i veke 34-35. Nærare orientering ved skulestart.

Informasjonsmøte for føresette:

Me arrangerer informasjonsmøte for føresette 7. september kl 18-19.30 i Ølen kulturhus.  Då vert de ma. informert om føresette sin tilgang til det  administrative systemet vårt VIS  (Visma In School). Her får ein tilgang frå skulestart.

De finn meir informasjon på nettsida vår,

Visma in School.

Innlogging VIS - Ølen vidaregåande skule etter 16.08.

Me ber om at de legg inn kontaktinformasjon her, for å lette kommunikasjonen mellom skule og heim.

Ta kontakt med skulen om de har spørsmål!

Skuleskyss:

Før skulestart loggar du inn på skulen si nettside www.olen.vgs.no , knapp under søkefeltet: Skuleskyss. Det er ulik rutine for elevar frå Rogaland og Vestland fylke. Velg fylke. Rogalandselevar må ordne skyss sjølve før skulestart.
Elevar frå Vestland ordnar midlertidig reisekort i samband med oppstartsamtalen.

 

Vel møtt!

Ølen, 04.08.2022

Ruth J. Sæle
-rektor-­­­­­­­­­­­