Kontaktlærar

Elevar har rett til jamleg dialog med kontaktlærar om utviklinga si i lys av Opplæringslova §1-1   

Elevsamtalar

Denne retten vert m.a. dekka gjennom elevsamtalar minimum to gonger årleg og jamnleg kommunikasjon med kontaktlærar i avsette kontakt-lærartimar. Elevane vert oppfordra til å bruke kontaktlærartimane til å halde seg oppdaterte om fagleg utvikling og ha oversikt over eige fråvær.

Det er òg tilbod om oppstartsamtalar for VG1-elevar med føresette ved skulestart.

Kontaktlærarar skuleåret 2023/2024